ונל ובתכ   םירושיק   ןמאי אל   הריירק   ןזואל הפמ    תועדומ חול    ישאר ףד- השאה ץורע